Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng là gì?

Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba là loại bảo hiểm thuộc bảo hiểm công trình xây dựng được quy định theo Luật xây dựng 2014. Đây là loại bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu) phát sinh do gây thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của người thứ ba liên đới (người lao động; người sử dụng thiết bị, công trình xây dựng…) trong quá trình thực hiện các công việc xây dựng, lắp đặt.”

bao hiem trach nhiem ben thu ba trong xay dung la gi

Theo khoản 3 điều 3 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định thì bên thứ ba ở đây bao gồm toàn bộ người dân xung quanh, tài sản xung quanh, tài sản và người đi lại quanh khu vực thi công bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản có liên quan đến việc thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Trường hợp chủ thầu gây trách nhiệm pháp lý, thiệt hại về người và tài sản đối với bên thứ ba, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chủ thầu để bồi thường cho bên thứ ba về thịêt hại thực tế phát sinh.

Xem Thêm : Quy định bắt buộc về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

Theo quy tắc bảo hiểm xây dựng, doanh nghiệp xây dựng có thể mua bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba đi cùng bảo hiểm tổn thất vật chất với hạn mức trách nhiệm không vượt quá 50% giá trị công trình được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất và tối đa không quá 3 triệu Đô la Mỹ. Phí bảo hiểm của phần trách nhiệm đối với người thứ ba được tính bằng 5% phí bảo hiểm của phần bảo hiểm thiệt hại vật chất. Tỷ lệ phí bảo hiểm này chỉ áp dụng với điều kiện bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất và trách nhiệm đối với người thứ ba trong cùng một hợp đồng bảo hiểm.

Xem Thêm : Chi Phí bảo hiểm công trình xây dựng 2020

Trong trường hợp muốn được bảo hiểm với hạn mức trách nhiệm cao, thì nhà thầu có thể yêu cầu công ty bảo hiểm chào phí với hạn mức tương ứng.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.