Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

Theo Thông tư 329 của BTC hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng có quy định việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng là trách nhiệm dân sự bắt buộc của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Công trình cấp 2: Được quy định theo phụ lục được đính kèm Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

1. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

  • Tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan phát sinh do hành động sơ suất, bất cẩn của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng thuộc phạm vi bảo hiểm.
  • Yêu cầu đòi bồi thường của bên thứ ba lần đầu tiên được đưa ra (từ một sự kiện bảo hiểm) đối với người được bảo hiểm và được bên mua bảo hiểm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm, bao gồm cả các chi phí phải trả cho luật sư do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc do người được bảo hiểm chỉ định (có sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm), các khoản lệ phí, chi phí khác phát sinh từ việc điều tra, chỉnh lý, bào chữa liên quan đến sự kiện bảo hiểm nhưng không bao gồm tiền lương trả cho người lao động hoặc người quản lý ký kết hợp đồng lao động với người được bảo hiểm.
  • Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn bảo hiểm hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

3. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ:

Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đồng tư vấn, cụ thể theo bảng sau:

        Giá trị hợp

đồng tư vấn

 

Đến 10 tỷ đồngTrên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồngTrên 20 tỷ đồng đến 40 tỷ đồngTrên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồngTrên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng
Giá trị công trình xây dựng
Dưới 40 tỷ đồng1,2%1,52%
Trên 40 tỷ đồng – 60 tỷ đồng0,85%1,12%1,19%
Trên 60 tỷ đồng – 80 tỷ đồng0,8%1,05%1,16%1,27%
Trên 80 tỷ đồng – 100 tỷ đồng0,75%0,95%1,07%1,18%1,34%
Trên 100 tỷ đồng – 120 tỷ đồng0,70%0,88%0,99%1,11%1,25%
Trên 120 tỷ đồng – 160 tỷ đồng0,65%0,85%0,94%1,10%1,22%
Trên 160 tỷ đồng – 200 tỷ đồng0,60%0,76%0,85%0,95%1,07%
Trên 200 tỷ đồng – 400 tỷ đồng0,51%0,66%0,76%0,85%0,95%
Trên 400 tỷ đồng – 600 tỷ đồng0,44%0,60%0,66%0,76%0,85%
Trên 600 tỷ đồng –1.000 tỷ đồng0,41%0,57%0,60%0,69%0,82%
  • Mức khấu trừ:

Mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư vấn hoặc một trăm (100) triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn.

  • Thanh toán phí bảo hiểm:  Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm (tạm tính) không vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới ba mươi (30) ngày, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm. Tổng số phí bảo hiểm (tạm tính) được xác định căn cứ vào dự toán giá trị hợp đồng tư vấn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Việc quyết toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này.

Để biết chỉnh xác tỷ lệ phí bảo hiểm, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng , chúng tôi sẽ báo giá chính xác cho bạn.

Hotline: 0902 642 058

Email: tannt.pjico@petrolimex.com.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.