Địa chỉ:  186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Số điện thoại:  0983 425 058  hoặc 0902 642 058
Email: thetan1992@gmail.com