Quy định về các loại bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Vừa qua, vào tháng 3 năm 2017. Bộ tài chính đã ban hành thông tư 329 nhằm hướng dẫn nghị định 119 về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.  Quy định các loại hình bảo hiểm bắt buộc tham gia trong hoạt động xây dựng và ai sẽ là người mua chúng.  Qua bài viết này, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, công ty tư vấn thiết kế sẽ hiểu rõ hơn về các loại hình bảo hiểm mà mình cần phải tham gia :

1. Bảo hiểm công trình xây dựng.

1.1 Quy định về mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Khoản a, mục 2, điều 3 thông tư 329 quy định rõ : Chủ đầu tư sẽ mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, trong trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào trong giá trị hợp đồng xây dựng.

1.2 Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng.

 • Đền bù mọi rủi ro tổn thất trong xây dựng trừ các trường hợp sau:
 • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý
 • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên
 • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền
 • Tổn thất mang tính thảm họa
 • Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Khoản 9, điều 3, Luật kinh doanh bảo hiểm quy định : Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.

Xem Thêm : Bảo hiểm công trình xây dựng 2020

2. Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3.

2.1 Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3.

Điểm 6, điều 3, Nghị định 119 quy định : Chủ thầu mua bảo hiểm đối với bên thứ ba theo quy định của pháp luật khi bên nhận thầu triển khai xây dựng công trình

2.2 Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên nhận thầu nếu bên thứ ba yêu cầu bên nhận thầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu gây ra cho bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm và thuộc phạm vi bảo hiểm.

3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

3.1 Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Điểm 2, điều 4, mục I, chương 2 quy định : Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

3.2 Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật

Xem Thêm : Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng

4. Bảo hiểm công nhân xây dựng.

4.1 Quy định về mua bảo hiểm công nhân xây dựng.

Tại chương II, điều 4, điểm 3 có quy định: Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

4.2 Phạm vi bảo hiểm công nhân xây dựng.

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường

Xem Thêm : Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng
3.3/5 - (7 votes)
1 reply
 1. nguyen dinh nghia
  nguyen dinh nghia says:

  Mình cần báo giá bảo hiểm cho công nhân xây dựng với mức bòi thường thấp nhất

  Reply
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.